เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของ GAMA International สู่ GAMA ประเทศไทย

การประกันชีวิตในอเมริกา เริ่มมีการจัดตั้ง อย่างเป็นระบบเมื่อปี 1889 ( 115 ปีก่อน) โดยมีการตั้ง สมาคมผู้กำกับดูแล (Commissioner Association) สมาคมเจ้าของบริษัทประกันชีวิต (ACLI – American Convention of Life Insurance) และสมาคมตัวแทนประกันชีวิต (NALU-National Association Of Life Underwriters) วิวัฒนาการที่มีต่อจากนั้นก็คือ มีการก่อตั้ง สมาคมผู้บริหารฝ่ายขายในสำนักงานใหญ่ (LIAMA-Life) Insurance Agency Management Association) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น LIMRA (Life Insurance Marketing and Research Association ) และสมาคม ผู้บริหารภายในสำนักงาน (LOMA-Life Operation Management Association ) ซึ่งต่างก็พัฒนาความและแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาให้คนในอุตสาหกรรมมีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับสังคม

ด้านฝ่ายสมาคมตัวแทนประกันชีวิต ในปี 1927 ตัวแทนที่ขายเกิน 1,000,000 เหรียญ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของอุตสาหกรรมและมีเพียง 64 คนทั่วประเทศได้รวมตัวกันจัดตั้งสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม ( MDRT ) เพื่อแลก เปลี่ยนและแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน ที่ดีที่สุดทางด้านฝ่ายขาย และประมาณ 20 ปีต่อมา กลุ่มผู้บริหารที่เป็นเจ้าของสำนักงานและผู้จัดการ ทีมงานขายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากทั่งประเทศ ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคมผู้จัดการและเจ้าของสำนักงาน (GAMA) ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ที่ดีที่สุด วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดแก่กันและกัน และเพื่อสร้างระบบความรู้ในด้านการบริหารฝ่ายขายที่ถูกต้อง เพื่อให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าสังคมถูกทำร้ายจากคนในอุตสาหกรรม วันหนึ่งอุตสาหกรรมก็จะถูกทำลาย ดังนั้นวิธีปกป้อง อุตสาหกรรมที่ดีที่สุด คือ แบ่งปันความรู้ สร้างสรรค์ และยกระดับ คนในอุตสาหกรรมให้สามารถเป็นประโยชน์ สูงสุด และสร้างคุณค่าอย่างแท้จริง ให้กับผู้บริโภคและสังคม หลังจากนั้นได้มีการร่วมทุนจากนักบริหาร อาวุโสจัดตั้งมูลนิธิ GAMA ขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเพื่อทำการวิจัยในเรื่องต่างๆ ในสิ่งที่จะ ทำให้คนในอุตสาหกรรมเข้าใจ

ถึงความต้องการของ ผู้บริโภค และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง กับผู้บริโภค ในแต่ละปีจะมีคนบริจาคเข้ามูลนิธินี้ประมาณ 1 ล้านเหรียญ ซึ่งส่วนหนึ่งของเงินบริจาคได้ใช้ในการวิจัย

เป็นที่ทราบกันว่าวิวัฒนาการของธุรกิจประกันชีวิต เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อประมาณ 20 ปีก่อนมีคนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก หลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมของ GAMA เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศของตน GAMA จึงได้ขยาย ออกต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้และข้อมูล กับเพื่อนนักบริหารในประเทศต่างๆ ที่สนใจ โดยเปลี่ยน ชื่อสมาคมเป็น GAMA International มีสมาคม ที่เชื่อมโยงในหลายๆประเทศ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

สำหรับ GAMA ประเทศไทย ถูกจัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารของสมาคม ตัวแทนประกันชีวิต และสมาคม GAMA International โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเข้า ความรู้ ประสบการณ์ และหลักสูตรการบริหารที่ได้ถูกพัฒนาผ่านเวลายาวนานและพิสูจน์แล้วในประเทศ เพื่อนบ้านว่าได้ผล มาแบ่งปันให้กับผู้บริหารฝ่ายขายในภาคสนามในประเทศไทย ร่วมกันใช้ร่วมกันศึกษา ร่วมกันพัฒนา เพื่อเกิดเป็นองค์กรที่เข็มแข็งสามารถสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์กับสังคม ไทยต่อไป

อนึ่งในข้อตกลงจัดตั้ง GAMA ประเทศไทย ทาง GAMA International ได้ตกลงยินยอมให้สมาชิกสามารถ เข้าถึงข้อมูลของ GAMA International จัดขึ้นในอัตราสมาชิก ซื้อสินค้า ต่างๆ

การจัดตั้ง GAMA ประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547 โดยคุณมนตรี แสงอุไรพร เป็นประธานเปิดตัวสมาคม ในวันนี้ เชื่อว่าจะเป็นบันทึกหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาการของช่องทางการ จัดจำหน่ายฝ่ายตัวแทนของธุรกิจประกันชีวิตและบริการด้านการเงิน เป็นจุดเริ่มต้นของการไหลเข้าของข้อมูลที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าได้ผล และหลักสูตรการบริหารงานขายที่จะทำให้ประเทศไทยมีผู้บริหารงานขายภาคสนามที่ มีความรู้ ความสามารถ จริยธรรม จรรยาบรรณ และทักษะ การบริหารงานขายในระดับสากล

ปณิธาน
ขึ้นสู่ความเป็นผู้นำ (Leadership)
“Growth Through Sharing” เป็นปณิธานของ GAMA สมาชิกทุกท่านสามารถใช้ GAMA เป็นเวทีแบ่งปันความคิดให้แก่กันและกัน สมาชิกสามารถเข้าเป็นวิทยากรรับเชิญ เขียนบทความสอน และเป็นผู้อบรมในสัมมนาให้กับ GAMA Thailand และก้าวขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติ กับ GAMA International.

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งนำความรู้และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์หลักสูตรบริหาร การขายระดับสูง
ส่งเสริมให้ผู้จัดการ และผู้บริหารสำนักงาน ในอุตสาหกรรมประกันชีวิต และอุตสาหกรรมบริการด้านการเงิน ในประเทศไทย สามารถพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมนานาชาติ

สัมพันธภาพ ( Relationships )
สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากการรู้จักกับนักธุรกิจระดับผู้บริหารทั้งในประเทศและทั่วโลก สภาพปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงมักจะทำงานเป็นอิสระและโดดเดี่ยว การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GAMA ทำให้สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความคิดปรึกษาหารือและให้กำลังใจกันและกันในการแก้ปัญหา

aboutgama